02122876502

دعوت به همکاری

واحد درخواستی(*)
Please tell us how big is your company.

نام و نام خانوادگی(*)
Please type your full name.

ایمیل
Invalid email address.

کد ملی(*)
Please type your full name.

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر است

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر است

تحصیلات(*)
ورودی نامعتبر است

سمت درخواستی(*)
ورودی نامعتبر است

آدرس(*)
ورودی نامعتبر است

سوابق کاری(*)
ورودی نامعتبر است

توضیحات
ورودی نامعتبر است

آپلود
ورودی نامعتبر است

800 kb: حداکثر حجم فایل .pdf / .doc / .docx : فرمت های مجاز

(*)

جدید ورودی نامعتبر است

© 2018 sadraelevator. All Rights Reserved.

Search